Biuletyn Informacji Publicznej

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

treść

Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. Cele i zadania Spółki:

1. Podstawowym celem Spółki jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

2. Do zadań Spółki należy w szczególności:
1) sprawowanie opieki zdrowotnej stacjonarnej oraz opieki ambulatoryjnej z udzielaniem następujących świadczeń zdrowotnych:
a) badania i porady lekarskie,
b) leczenie i profilaktyka,
c) pielęgnacja chorych,
d) zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze,
e) diagnostyka laboratoryjna,
f) diagnostyka obrazowa i inna,
g) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
h) profilaktyka i promocja zdrowia,

2) eksploatacja i przerób naturalnych surowców leczniczych tj. wody leczniczej (solanki) i borowiny,

3) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego uwarunkowanych profilem leczenia,

4) popularyzacja oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia,

5) prowadzenie szkoleń i dokształcanie personelu medycznego i administracyjno -ekonomiczno - technicznego,

6) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub zleconych przez inne jednostki.

3. Spółka może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, która nie może być uciążliwa dla pacjenta i przebiegu procesu leczenia.

II. Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:


1. Działalność szpitali, PKD 86.10.Z
2.Praktyka lekarska ogólna, PKD 86.21.Z
3.Praktyka lekarska specjalistyczna, PKD 86.22.Z
4.Praktyka lekarska dentystyczna, PKD 86.23.Z
5. Działalność fizjoterapeutyczna, PKD 86.90.A
6. Działalność pielęgniarek i położnych, PKD 86.90.C
7. Działalność paramedyczna, PKD 86.90.D
8. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 86.90.E
9. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, PKD 87.10.Z
10.Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, PKD 87.30.Z
11. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, PKD 87.90.Z
12. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, PKD 88.10.Z
13. Opieka dzienna nad dziećmi, PKD 88.91.Z
14. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 88.99.Z

Inna działalność Spółki:
15. Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, PKD 01.28.Z
16. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich, PKD 01.29.Z
17. Wydobywanie torfu, PKD 08.92.Z
18. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 08.99.Z
19. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, PKD 09.90.Z
20. Produkcja przypraw, PKD 10.84.Z
21. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, PKD 10.85.Z
22. Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, PKD 10.86.Z
23. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 10.89.Z
24. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, PKD 11.07.Z
25. Wytwarzanie energii elektrycznej, PKD 35.11.Z
26. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, PKD 39.00.Z
27. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z
28. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, PKD 47.11.Z
29. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.19.Z
30. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.24.Z
31. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.29.Z
32. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.73.Z
33. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.74.Z
34. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.75.Z
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.78.Z
36. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.79.Z
37. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, PKD 47.91.Z
38.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza Siecia sklepową, straganami i targowiskami,PKD 47.99.Z
39. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, PKD 49.31.Z
40. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, PKD 49.39.Z
41. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, PKD 55.10.Z
42.55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z
43. Pozostałe zakwaterowanie, PKD 55.90.Z
44. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, PKD 56.10.A
45. Ruchome placówki gastronomiczne, PKD 56.10.B
46. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), PKD 56.21.Z
47. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, PKD 56.29.Z
48. Przygotowywanie i podawanie napojów, PKD 56.30.Z
49. Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, PKD 63.11.Z
50. Działalność portali internetowych, PKD 63.12.Z
51. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z
52. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z
53. Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z
54. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, PKD 73.12.A
55. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, PKD 73.12.B
56. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), PKD 73.12.C
57. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, PKD 73.12.D
58. Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z
59. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z
60. Działalność fotograficzna, PKD 74.20.Z
61. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z
62.Działalność agentów turystycznych, PKD 79.11.A
63. Działalność pośredników turystycznych, PKD 79.11.B
64. Działalność organizatorów turystyki, PKD 79.12.Z
65. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, PKD 79.90.A
66. Działalność w zakresie informacji turystycznej, PKD 79.90.B
67. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 79.90.C
68.Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych, PKD 84.12.Z
69. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, PKD 85.51.Z
70. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, PKD 85.52.Z
71. Nauka języków obcych, PKD 85.59.B
72. Działalność wspomagająca edukację, PKD 85.60.Z
73. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, PKD 90.01.Z
74. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, PKD 90.02.Z
75. Artystyczna i literacka działalność twórcza, PKD 90.03.Z
76. Działalność obiektów kulturalnych, PKD 90.04.Z
77. Działalność bibliotek, PKD 91.01.A
78. Działalność archiwów, PKD 91.01.B
79. Działalność muzeów, PKD 91.02.Z
80. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, PKD 91.03.Z
81. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, PKD 91.04.Z
82. Działalność obiektów sportowych, PKD 93.11.Z
83. Działalność klubów sportowych, PKD 93.12.Z
84. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, PKD 93.13.Z
85. Pozostała działalność związana ze sportem, PKD 93.19.Z
86. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 94.99.Z
87. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, PKD 96.02.Z
88. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, PKD 96.04.Z
89. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 96.09.Z

Formatka BIP

Data publikacji 2014-11-18 17:48

Data aktualizacji 2014-11-18 17:48

Opublikował Rafał Mika

BIP Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego