Goczałkowice – Zdrój, 24.09.2021 rok

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SPÓŁKA Z O.O.
43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, UL.UZDROWISKOWA 54

OGŁASZA PISEMNY KONKURS NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI GRUNTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 

Lp.

Nazwa

Powierzchnia

Wadium

(zł)

1.

Powierzchnia gruntowa usytuowana przy DK-1 w Goczałkowicach Zdroju  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej

Kryteria – cena 100%.

Okres najmu – 3 lata

Minimalna miesięczna stawka czynszu: 1940,00 zł netto (co daje ok. 2 gr/m2)

 

 

9,2605 ha

 

 

3.500,00

 

Oferty należy składać w terminie do 14.10.2021 roku, do godziny 900 w zamkniętych kopertach w Biurze Zarządu Uzdrowiska (ul. Uzdrowiskowa 54 – godz. 700 do 1400) lub przesłać drogą poleconej przesyłki pocztowej na adres Uzdrowiska z dopiskiem  „Konkurs na dzierżawę powierzchni gruntowych”.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.10.2021 roku o godzinie 1000 w siedzibie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, pokój nr 9.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium przed rozpoczęciem konkursu na konto bankowe oraz złożenie pisemnej oferty na podstawie szczegółowych warunków przetargu. Wadium wniesione powinno być przelewem na konto ING Bank Śląski o/Pszczyna, nr rachunku 81 1050 1315 1000 0001 0136 6797, w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed terminem składania ofert.

Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w siedzibie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. przy ul. Uzdrowiskowej 54, pokój nr 7.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się osobiście w siedzibie administracji Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój, pokój nr 7 lub telefonicznie pod numerem
32/449-21-03 lub 32/449-21-15 w godzinach od 800 do 1400.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy, gdy oferowana stawka będzie niższa od stawki wywoławczej.

Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedającego. Oferenci przyjmują do wiadomości, że – w zależności od wyników przetargu – dzierżawa nieruchomości może być uzależniona od wcześniejszego wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez uprawnione organy spółki Sprzedającego (Radę Nadzorczą / Zgromadzenie Wspólników).

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz jego odwołania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz ofertowy doc 27.50 KB Ernest Bartnik
Warunki konkursu docx 25.54 KB Ernest Bartnik
Projekt umowy pdf 2.24 MB Ernest Bartnik
Załącznik 1 pdf 480.03 KB Ernest Bartnik
Załącznik 2 pdf 1.14 MB Ernest Bartnik
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pdf 274.26 KB Ernest Bartnik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 24 wrzesień 2021 13:15 Ernest Bartnik
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 wrzesień 2021 13:29 Ernest Bartnik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 październik 2021 13:58 Ernest Bartnik