Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy:
Ulica: ul. Uzdrowiskowa 54
Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój
Kod pocztowy: 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:

Dostawa środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 1. Przedmiot zamówienia
1.1 Rodzaj zamówienia: dostawa
1.2 Przedmiot zamówienia: Dostawa środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
1.2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w arkuszach asortymentowo-cenowych część 1-4, stanowiących załącznik nr 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ,
1.2.2 Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb. Dostawy odbywać się będą średnio co miesiąc w ustalonych każdorazowo z Wykonawcą terminach, w dni robocze w godzinach 8:00 - 12:00.
1.2.3 Zamawiający będzie składał odrębne zamówienia dla kuchni, sanatoriów, Szpitala Uzdrowiskowego Stokrotka, Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego oraz Pawilonów Zakładu Przyrodoleczniczego. Wykonawca dostarczy środki czystości w opisanych kartonach dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
1.2.4 Oferowane środki czystości muszą posiadać karty charakterystyki w przypadku preparatów niebezpiecznych lub równoważne wymagane prawem dokumenty uprawniające do wprowadzenia środka do obrotu i używania.
1.2.5 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy wymagane prawem karty charakterystyki, w przypadku preparatów niebezpiecznych przed podpisaniem umowy.
1.2.6 Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności od wyrobu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
1.2.7 Zaoferowany asortyment, którego dostawa stanowi przedmiot zamówienia musi w dniu dostawy do Zamawiającego posiadać nie mniej niż 50% okresu przydatności do użytkowania określonego przez producenta.
1.2.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia w trakcie realizacji określonego w załączniku nr 1 a-d (formularz asortymentowo-cenowy) zakresu zamówienia, jeżeli zmniejszy się zapotrzebowanie Zamawiającego. Zamawiający nie gwarantuje zamówienia pełnego zakresu zamówienia w ilościach wskazanych w załączniku nr 1a-d (formularz asortymentowo- cenowy). Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie ani żadna forma rekompensaty.
1.2.9 Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zestaw załączników 7z 5.10 MB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 lipiec 2019 12:00 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 07 sierpień 2019 07:54 Administrator