Drukuj
Wytworzony przez: Administrator (Administrator)
Kategoria: Przetargi - zakończone
Odsłony: 1769

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy:
Ulica: ul. Uzdrowiskowa 54
Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój
Kod pocztowy: 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:

DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ (maj listopad 2017r.) Przedmiot zamówienia
1.1 Rodzaj zamówienia: dostawa
1.2 Przedmiot zamówienia: DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ (maj listopad 2017r.)
1.2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w
formularzu asortymentowo-cenowym załącznik nr 1 do SIWZ, część od 1 do 17
1.2.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 17 części:

Pakiet Nr 1 - Ryby świeże, mrożone, wędzone i ich przetwory - 03311000-2; 15221000-3; 15234000-7
Pakiet Nr 2 - Jaja świeże kurze - CPV - 03142500-3;
Pakiet Nr 3 - Mięso drobiowe świeże i podroby z drobiu 15131500-0;
Pakiet Nr 4 - Pieczywo zwykłe, pszenne i graham krojony, paczkowane pieczywo drobne i cukiernicze - CPV - 15810000-9
Pakiet Nr 5 - Mięso świeże wieprzowe, wołowe, świeże podroby wieprzowe i wołowe, świeże kości wieprzowe - 15111000-9; 15111100-5; 15113000-3;
Pakiet Nr 6 - Artykuły sypkie - 15610000-7;
Pakiet Nr 7 - Warzywa i owoce mrożone - 15331170-9; 15330000
Pakiet Nr 8 - Owoce i warzywa przetworzone - CPV: 15331000,-7; 15332100-5
Pakiet Nr 9 - Artykuły spożywcze różne - 15800000-6; 15841000-8; 15614100-6;
Pakiet Nr 10 - Warzywa korzeniowe CPV: 03221110-0
Pakiet Nr 11 - Warzywa świeże ? pozostałe CPV: 03221300-9
Pakiet Nr 12 - Nabiał, mleko i jego przetwory- CPV: 15500000-3;15510000-6;15511210- 8;15551000-5
Pakiet Nr 13 - Owoce świeże - 03222118-3; 03222220-3; 03222330-6;.
Pakiet Nr 14 - Tłuszcze - CPV: 15400000; 15412200-1
Pakiet Nr 15 - Kiszonki, kapusta i ogórki - 15331000-7
Pakiet Nr 16 - Wędliny wieprzowe, wołowe, drobiowe - 15131135-0; 15131130-5; 15131210-0;
Pakiet Nr 17 ? Przyprawy CPV: 15870000-7

1.2.3 Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb. Dostawy odbywać się będą w godzinach 6.00 do 14.00, w tym w soboty, niedziele i święta na podstawie bieżących zamówień składanych przez Kierownika działu Żywienia lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Zamówienia będą składane faksem lub drogą elektroniczną. Dostawca zobowiązany jest podać adres e-mail, nr faksu oraz nr telefonu kontaktowego.
1.2.4 Wykonawca będzie realizował złożone zamówienie w terminie do 24 godzin w tym soboty, niedziele i święta od chwili otrzymania zamówienia.
1.2.5 Wymagana maksymalna częstotliwość dostaw towarowych do kuchni:
Pakiet Nr 1 - Ryby świeże, mrożone, wędzone i ich przetwory - 1 x tygodniowo
Pakiet Nr 2 - Jaja świeże kurze - codziennie
Pakiet Nr 3 - Mięso drobiowe świeże i podroby z drobiu - 3 x tygodniowo
Pakiet Nr 4 - Pieczywo zwykłe, pszenne i graham krojony, paczkowane pieczywo drobne i cukiernicze - codziennie
Pakiet Nr 5 - Mięso świeże wieprzowe, wołowe, świeże podroby wieprzowe i wołowe, świeże kości wieprzowe - 3 x tygodniowo
Pakiet Nr 6 - Artykuły sypkie - 2 x tygodniowo
Pakiet Nr 7 - Warzywa i owoce mrożone - 2 x tygodniowo
Pakiet Nr 8 - Owoce i warzywa przetworzone - codziennie
Pakiet Nr 9 - Artykuły spożywcze różne - 2 x tygodniowo
Pakiet Nr 10 - Warzywa korzeniowe - codziennie
Pakiet Nr 11 - Warzywa świeże - codziennie
Pakiet Nr 12 - Nabiał, mleko i jego przetwory - codziennie
Pakiet Nr 13 - Owoce świeże - codziennie
Pakiet Nr 14 - Tłuszcze - 3 x tygodniowo
Pakiet Nr 15 - Kiszonki, kapusta i ogórki - codziennie
Pakiet Nr 16 - Wędliny wieprzowe, wołowe, drobiowe - 3 x tygodniowo
Pakiet Nr 17 ? Przyprawy - 2 x tygodniowo
1.2.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia w uzasadnionych przypadkach (poza ustalonym terminem dostawy) doraźnego (jednorazowego) zapotrzebowania.
1.2.7 Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia oznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, oraz umieszczania informacji odnośnie składników alergennych użytych do ich produkcji.
1.2.8 Termin ważności Zamawiający rozumie jako termin ważności podany na opakowaniu liczony od daty produkcji przy czym w dniu dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 2/3 terminu wyznaczonego przez producenta.
1.2.9 Dostawy winne być wykonywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego i wymagań sanitarnych.
1.2.10 Dostarczane artykuły spożywcze oraz sposób dostawy wykonywane muszą być zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) i Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 242 z późn. zm.)
1.2.11
Dostawca przedmiotu zamówienia z wyłączeniem producentów produkcji pierwotnej winien posiadać opracowany, wdrożony i utrzymany jeden z obowiązujących systemów bezpieczeństwa żywności zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 149,z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie środków higieny spożywczych.
1.2.12 Zamawiający wymaga, aby dostawy artykułów żywnościowych realizowane były środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi sanitarne określone w obowiązujących przepisach.
1.2.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia w trakcie realizacji określonego w załączniku nr 1 zakresu zamówienia jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie ani żadna forma rekompensaty.
1.2.14 Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego magazynu Działu Żywienia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 51. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zestaw załączników 7z 16.09 MB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 lipiec 2019 12:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 07 sierpień 2019 07:42 Administrator