Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy:
Ulica: ul. Uzdrowiskowa 54
Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój
Kod pocztowy: 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:

Przebudowa pawilonu sanatoryjnego LIMBA w Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój w miejscowości Goczałkowice Zdrój przy ulicy Uzdrowiskowej na działce nr 2411/36 1. Przedmiot zamówienia
Przebudowa pawilonu sanatoryjnego LIMBA w Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój w miejscowości Goczałkowice Zdrój przy ulicy Uzdrowiskowej na działce nr 2411/36
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Zamówienie zostało podzielone na trzy części:
I część: Adaptacja pomieszczeń w pawilonie LIMBA na pokoje sanatoryjne wraz z węzłami sanitarnymi dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
II część: Rozbudowa i przebudowa wejścia do pawilonu sanatoryjnego "LIMBA".
III część: Zabudowa platformy dla osób niepełnosprawnych.
zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 1a 1 b i 1c odpowiednio dla części I , II i III zamówienia do niniejszej SIWZ
1.3 Zakres zamówienia:
a) roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia,
b) w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni poza terenem prowadzenia robót budowlanych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego,
c) w miejscu występowania istniejących sieci uzbrojenia i instalacji zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych,
d) przy kalkulowaniu ceny oferty należy uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu
e) przekazanie frontu robót nastąpi po podpisaniu umowy
f) po zakończonych robotach uporządkować miejsce realizacji robót.
1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.
1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ ? zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.
1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
1.8. Warunki gwarancji ? min 36 miesięcy (3 lata) gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od dnia ostatecznego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Dotyczy każdej z części zamówienia.
1.9. KODY CPV
Główny przedmiot zamówienia:
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Dodatkowy przedmiot zamówienia
I część: 45000000 7 Roboty budowlane
45211310 5 Roboty budowlane w zakresie łazienek
45311200 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000 9 Roboty instalacyjne wodno-kanal. i sanitarne
II część: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
III część: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

1.10 Zaleca się, by przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie pawilonu sanatoryjnego LIMBA w Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój w miejscowości Goczałkowice Zdrój przy ulicy Uzdrowiskowej na działce nr 2411/36.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zestaw załączników 7z 21.77 MB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 lipiec 2019 12:39 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 07 sierpień 2019 07:43 Administrator