Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy:
Ulica: ul. Uzdrowiskowa 54
Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój
Kod pocztowy: 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:

Dostawa różnych produktów farmaceutycznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów farmaceutycznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w ramach wyodrębnionych pakietów nr 1, 2 w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ.
Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z mailowymi lub telefonicznymi zamówieniami (niezwłocznie potwierdzonymi faksem lub mailem) złożonymi przez Zamawiającego, dostosowanymi do jego bieżących potrzeb z wymaganą realizacją do 2 dni roboczych.
Dostawy towaru odbywać się będą do magazynu Działu Farmacji Szpitalnej; ul Uzdrowiskowa 54 Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój sp. z o.o.. Towar dostarczany będzie zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz.1216).
Oferowane produkty będące produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008r. nr 45 poz.271 z póź. zm.) muszą posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczone do obrotu w rozumieniu art. 3 lub 4 ust. 1 i 2 lub 4a Prawa farmaceutycznego. Wydane przed dniem 1 października 2002r. świadectwa rejestracji i świadectwa dopuszczenia do obrotu są pozwoleniami w rozumieniu Prawa farmaceutycznego i zachowują ważność w określonych dla nich terminach ważności.
Oferowane produkty będące środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego muszą być dopuszczone do obrotu i spełniać wymagania zgodne z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jedn. Dz.U. 2015r., poz. 594 ).
Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniać wymagania zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. nr 107 poz.679 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi (jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów).
Oferowane produkty będące kosmetykami muszą być dopuszczone do obrotu i spełniać wymagania zgodne z ustawą o kosmetykach z dnia 30 marca 2001r. ( tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.475 ).
Cena oferowanych produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych znajdujących się na liście leków refundowanych, muszą być zgodne z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanym na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (D. Urz. MZ z 2015r. nr 23) oraz muszą uwzględniać zapisy art. 9 ust.2 ustawy refundacyjnej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015r. , poz. 345)wyjaśnione w komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2012 (pismo MZ-PLR-460-12576-160/KB/12).
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją w języku polskim zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa i terminów ważności. Informacje te muszą się znajdować na lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności od wyrobu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawców przez cały okres trwania umowy o przedłożenie kart charakterystyk oferowanych produktów leczniczych oraz dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie Polski pozostałych oferowanych produktów.
Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Termin ważności Zamawiający rozumie jako termin ważności podany na opakowaniu liczony od daty produkcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia w trakcie realizacji określonego w załączniku nr 2 do SIWZ zakresu zamówienia, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego.
Ilości podane w załączniku Nr 2 pakiet do SIWZ są szacunkowe i mogą ulec zmianie podczas realizacji zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający nie przekroczy jednak ofertowej wartości pakietu.
W przypadku zakończenia produkcji leku i braku zamiennika, należy wycenić lek podając ostatnią cenę hurtową producenta oraz uwagę o aktualnym braku jego dostępności.
Zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej SIWZ pakietów ani wydzielania z pakietów poszczególnych pozycji.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowania niż w opisie przedmiotu zamówienia z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości w górę.

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Kody CPV-: 33600000-6- produkty farmaceutyczne; 33680000-0- wyroby farmaceutyczne;
33711640-5- zestawy kosmetyków; 15880000-0 specjalne produkty odżywcze;

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zestaw załączników 7z 16.89 MB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 lipiec 2019 13:50 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 07 sierpień 2019 07:55 Administrator