Deklaracja dostępności

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój oraz BIP Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.

Data opublikowania strony internetowej: 2008-01-06
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2019-12-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-09.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontakt można uzyskać pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 449 21 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
   Wejścia do budynków sanatoryjnych:
   • Limba
   • Budynek Stokrotka
   • Jadalnia
   • Azalia
   • Szpital
   • Apartamenty Rubin i Szafir
   • Klub kuracjusza
   • Daglezja
   • Modrzew
  2. są przystosowane do osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  4. Z korytarzy wyżej wymienionych budynków kuracjusze, pacjenci Uzdrowiska maja dostęp do wszystkich pomieszczeń w danym budynku (gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, pokoje). Dostępne są również toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  5. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
  6. Znajdująca się w holu głównych szpitala pochylnia jest łącznikiem ułatwiającym poruszanie się pacjentów z miejsc takich jak Dział Obsługi Medycznej, Recepcja Uzdrowiska, Szpital z bazą zabiegową. W zakładzie Przyrodoleczniczym znajduje się również platforma łącząca bazę zabiegową z Pawilonem Modrzew. Do całej bazy zabiegowej Uzdrowiska prowadzi także zewnętrzna pochylnia dzięki której osoby niepełnosprawne bez problemu mogą wejść do Zakładu Przyrodoleczniczego. Na trakcie zabiegowym w budynku Stokrotka jak i również w Zakładzie przyrodoleczniczym znajdują się baseny wyposażone w podnośniki dla osób niepełnosprawnych.
  7. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  8. Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o. posiada miejsca parkingowe dedykowanych dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parkingu niestrzeżonym.
  9. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  10. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu

   m.in. do obiektów użyteczności publicznej, między innymi takich jak Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o.   Warunkiem wejścia na teren Uzdrowiska z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.   Możliwość wejścia na teren Uzdrowiska z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.   Osoba niepełnosprawna

nie jest zobowiązana

  do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
 2. W budynkach Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o. nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09 grudzień 2019 14:54 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 marzec 2021 07:45 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 marzec 2021 07:46 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 marzec 2021 07:46 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 marzec 2021 07:46 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 marzec 2021 07:47 Administrator