I. Cele i zadania Spółki

1. Podstawowym celem Spółki jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

2. Do zadań Spółki należy w szczególności: 
1) sprawowanie opieki zdrowotnej stacjonarnej oraz opieki ambulatoryjnej z udzielaniem następujących świadczeń zdrowotnych: 
a) badania i porady lekarskie, 
b) leczenie i profilaktyka, 
c) pielęgnacja chorych, 
d) zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze, 
e) diagnostyka laboratoryjna, 
f) diagnostyka obrazowa i inna, 
g) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy, 
h) profilaktyka i promocja zdrowia, 

2) eksploatacja i przerób naturalnych surowców leczniczych tj. wody leczniczej (solanki) i borowiny, 

3) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego uwarunkowanych profilem leczenia, 

4) popularyzacja oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia, 

5) prowadzenie szkoleń i dokształcanie personelu medycznego i administracyjno -ekonomiczno - technicznego, 

6) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub zleconych przez inne jednostki.

3. Spółka może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, która nie może być uciążliwa dla pacjenta i przebiegu procesu leczenia.

 
 

II. Przedmiot działalności Spółki

Podstawowa (medyczna) działalność Spółki:

 • 86.10.Z Działalność szpitali,
 • 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
 • 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
 • 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna,
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
 • 86.90.C Działalność pielęgniarek i położnych,
 • 86.90.D Działalność paramedyczna,
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
 • 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób  niepełnosprawnych,
 • 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
 • 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 • 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
 • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

Inna działalność Spółki:

 • 08.92.Z Wydobywanie torfu,
 • 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
 • 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
 • 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,
 • 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza Siecia sklepową, straganami i targowiskami,
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,-
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.59.B Nauka języków obcych,
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
 • 91.01.A Działalność bibliotek,
 • 91.01.B Działalność archiwów,
 • 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24 lipiec 2019 12:17 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 luty 2021 09:17 Administrator