Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy:
Ulica: ul. Uzdrowiskowa 54
Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój
Kod pocztowy: 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:

Dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 2 ZP-4-D/2017 1. Przedmiot zamówienia
1.1 Rodzaj zamówienia: dostawa
1.2 Przedmiot zamówienia: Dostawa produktów farmaceutycznych
dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 2.
1.2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych
dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
Część nr: Opis:
1 Temat: METHOTREXATUM
Kod CPV: 33600000-6
Szczegółowy asortyment dawki i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (Arkusz asortymentowo cenowy)
1.2.3 Na opakowaniu leków i wyrobów medycznych powinno być data ważności, nr serii, temp. przechowywania, nazwa producenta. Do każdego opakowania powinna być dołączona ulotka w j. polskim.
1.2.4 Dostarczony towar winien posiadać aktualne atesty (świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości) do każdej serii leku i wyrobu medycznego. Dokumenty winny być okazane przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego.
1.2.5 Dostawa w dni robocze, max. do 24 godz., a w przypadku zamówień leku na ratunek tzw. dostawa na ?cito? maksymalnie do 12 godz. od chwili zamówienia telefonicznego/ fax lub e-mail.
1.2.6 Wykonawca dokona kompletnych dostaw do działu farmacji szpitalnej. Dostawa w godzinach 7:00 ? 12:00.
1.2.7 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą zamówionego towaru, a w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia przedmiotu umowy.
1.2.8 Dostarczony towar w przypadku wad jakościowych zostanie zwrócony na koszt wykonawcy.
1.2.9 Jeżeli towar zostanie dostarczony niezgodnie z zamówieniem, wykonawca na własny koszt zabierze towar niezgodny z zamówieniem i dostarczy towar zgodnie z zamówieniem.
1.2.10 Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
1.2.11 Termin ważności minimalnie 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
1.2.12 Ilości podane w załączniku nr 1 do SIWZ mogą ulec zmianie podczas realizacji zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający nie przekroczy jednak ofertowej wartości części.
1.2.13 W przypadku czasowego braku leku, należy wycenić lek podając ostatnią cenę hurtową producenta oraz uwagę o czasowym braku jego dostępności.
1.2.14 Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod częścią dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży.
1.2.15 Zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej SIWZ części ani wydzielania z części poszczególnych pozycji.
1.2.16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowania niż w opisie przedmiotu zamówienia z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości w górę.
1.2.17 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę form doustnych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zestaw załączników 7z 13.68 MB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 lipiec 2019 12:06 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 07 sierpień 2019 07:55 Administrator