Pomiń linki

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

 

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.gozdroj.pl (zwanego dalej Sklepem) i prowadzonym przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527775, nr NIP: 6381811134, nr REGON: 000291888, kapitał zakładowy 43 188 000,00.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców indywidualnych i innych podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego, o ile przepis Regulaminu nie stanowi inaczej. W celu negocjacji indywidualnych cen dla potencjalnych partnerów handlowych, prosimy o kontakt mailowy pod adresem dosim@gozdroj.pl.

II.                POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Definicje

Kupujący/Użytkownik/Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi “Moje konto”(Użytkownik).

Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej http://www.sklep.gozdroj.pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.

Dane kontaktowe oznaczają:

a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
b) w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep.gozdroj.pl

Sklep– sklep internetowy Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

Towar– produkty prezentowane w Sklepie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.gozdroj.pl pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2. Treść regulaminu nie może być zmieniania i modyfikowana przez Klientów.

3. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Oferta przedstawiona na stronach Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach Sklepu, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Towar dostępny w e-Sklepie jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

 

Rejestracja w Sklepie

1. Klient może dokonać rejestracji w e-Sklepie, ale nie jest to konieczne do składania Zamówień.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie poprawnych danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

 

Składanie zamówień

1. Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.

2. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.sklep.gozdroj.pl

3. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.

4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

5. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Kupującego, niezwłocznie nadaje zamówieniu charakter wiążący dla Kupującego (co oznacza, iż poprzez przyjęcie zamówienia Sklep zawiera z Kupującym umowę o treści wynikającej z zamówienia). Zamówienie przestaje wiązać, jeżeli Sprzedający oświadczy, że nie przyjmuje zamówienia lub je odrzuca.

6. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

10. Sprzedający może odmówić zawarcia umowy sprzedaży na odległość w szczególności,
gdy podane przez Kupującego dane kontaktowe są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.

11. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez dodanie ich do Koszyka 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów.

12. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 7 dni roboczych od chwili realizacji zamówienia.

 

Koszty dostaw

Paczkomat Inpost

 • 13,07 zł Gabaryt A (maks.: 8x38x64) (15,33 zł za pobraniem)
 • 13,82 zł Gabaryt B (maks.: 19x38x64) (16,08 zł za pobraniem)
 • 16,06 zł Gabaryt C (maks.: 41x38x64) (18,32 zł za pobraniem)

Kurier Inpost

 • 14,18 zł do 5 kg (16,45 zł za pobraniem)
 • 15,16 zł od 6 do 10 kg (17,44 zł za pobraniem)
 • 17,12 zł od 11 do 15 kg (19,39 zł za pobraniem)
 • 18,93 zł od 15 do 20 kg (21,20 zł za pobraniem)
 • 19,66 zł od 21 do 25 kg (21,93 zł za pobraniem)
 • 20,40 zł od 26 do 30 kg ( (22,67 zł za pobraniem)

Kurier DHL Standard:

 • 18,52 zł do 10 kg (21,02 zł za pobraniem)
 • 20,39 zł 11- 20 kg (21,82 zł za pobraniem)
 • 21,86 zł 21-31,5 kg (24,36 zł za pobraniem)

Sposoby płatności
Płatności za zamówione rzeczy mogą być realizowane przez Państwa w następujący sposób:

Przed wysłaniem rzeczy:
– przelewem na rachunek bankowy Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.: 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839 ,
– e-przelewem,
– kartą płatniczą;
W momencie odbioru rzeczy:
– gotówką w przypadku osobistego odbioru rzeczy w punkcie odbioru wskazanym przez Sklep;
– gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy rzeczy za pośrednictwem przewoźnika.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-387, przy ul. Arkońskiej 11.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
sp. z o.o., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój , nr tel. 32 449 21 08, email: sklep@gozdroj.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwraca wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

2. Jeżeli zwracany przez Kupującego towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności na rzecz Kupującego obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru.

3. Zwrot płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Zwrot rzeczy należy przesłać na adres: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o., ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedziba w Goczałkowicach-Zdroju 43-230 ul. Uzdrowiskowa 54, telefon : 32 449 2101

2. Kontakt z osobą dbającą o ochronę powierzonych przez Panią/Pana danych osobowych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@gozdroj.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

realizacji zamówień tzn. wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacji (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b) RODO) dochodzenie zaległych płatności (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b) RODO) realizacja obowiązków związanych z wystawianiem i przechowywaniem faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c) RODO) jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

ING Bank Śląski S.A

Twisto Polska sp. z o.o.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

9. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Warunki techniczne

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.

2. W witrynie Sklepu wykorzystuje się pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:

a) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

b) dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających
z serwisu,

c) tworzenie statystyk oglądalności poszczególnych podstron Sklepu z wykorzystaniem usługodawców zewnętrznych.

d) personalizacji przekazów marketingowych,

e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

Zobowiązania Klienta

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

c) korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

e) korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w tym niedostarczania
i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

f) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla klienta,

g) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności)
i wszelkich przysługujących im praw,

h) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.

2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://www.sklep.gozdroj.pl.

3. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.