Pomiń linki

Regulaminy

Zarząd Uzdrowiska będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego
regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych
Gości.
1. Pokój w Uzdrowisku na pobyt hotelowy wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 12:00, a kończy się w dniu następnym
śniadaniem. Pokój należy opuścić do godziny 10:00.
3. Pokój w Uzdrowisku na pobyt rehabilitacyjny liczony jest w osobodniach (ze słownika –
«jednostka obliczeniowa równa jednemu dniowi przebytemu gdzieś przez jedną osobę»).
4. Pobyt rehabilitacyjny rozpoczyna się o godzinie 10:00 (obiadem w dniu przyjazdu),
a kończy się kolacją. Pokój należy opuścić do godziny 19:00.
5. W Uzdrowisku zachowanie ciszy nocnej obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
6. Uzdrowisko uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
7. Uzdrowisko ma obowiązek zapewnić:
 zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
 profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 codzienne sprzątanie pokoju (w dni robocze) i wymianę ręczników co 7 dni oraz
wymianę pościeli co 14 dni. Gość może zażyczyć sobie dodatkowej wymiany pościeli,
ręczników oraz prześcieradła zabiegowego zgodnie z cennikiem Uzdrowiska. Sprzątanie
odbywa się niezależnie od obecności Gościa w pokoju.
 wykonywanie niezwłocznie niezbędnej naprawy urządzeń lub w przypadku braku
możliwości szybkiego usunięcia usterek, zaproponowanie przeniesienia do innego
pokoju w miarę dostępności łóżek.
8. Na życzenie Gościa Uzdrowisko świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 udziela informacji związanych z pobytem i usługami świadczonymi w Uzdrowisku,
 przechowuje w depozycie pieniądze i niewielkie przedmioty wartościowe w czasie
pobytu Gościa w Uzdrowisku;
9. Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych
przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu
cywilnego.
10. Gość powinien zawiadomić Recepcję Uzdrowiska o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
11. Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu należącego
do Gościa.
12. Gość Uzdrowiska ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia,
zabrudzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych
z jego przyczyny lub z przyczyn leżących po stronie odwiedzających go osób.
13. Każdorazowo opuszczając pokój Gość zobowiązany jest do wyłączenia urządzeń
pobierających prąd i wodę, zamknięcia okien i drzwi.
14. Gość Uzdrowiska nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął
okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
15. Zabrania się spożywania alkoholu przez kuracjuszy na terenie budynków sanatoryjnych
Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.
16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie papierosów oraz
używanie urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Bezpodstawne
uruchomienie alarmu pożarowego będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty 500 zł,
zgodnie z cennikiem Uzdrowiska. Ponadto zabrania się przechowywania materiałów
łatwopalnych, żrących, wybuchowych oraz wydzielających przykrą woń.
17. Uzdrowisko może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco
naruszył regulamin Uzdrowiska wyrządzając szkodę w mieniu Uzdrowiska lub Gościa
wyrządzającego szkodę innym w tym: pozostałym Gościom, pracownikom Uzdrowiska
lub innym osobom przebywającym w Uzdrowisku.
18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju
uzdrowiskowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku
nie otrzymania takiej dyspozycji Uzdrowisko przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
Po upływie tego terminu Uzdrowisko nie odpowiada za ich przechowywanie i zwrot.

19. Płatności za pobyt należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed dniem zakończenia pobytu. W przypadku pobytów krótszych płatności należy dokonać bezpośrednio po wizycie lekarskiej lub po zameldowaniu w przypadku pobytów bez zabiegów.
20. Meldując się na pobyt w Uzdrowisku, automatycznie wyraża się zgodę na akceptacje
powyższego regulaminu.

1. Rezerwacji można dokonać:

– za pośrednictwem strony internetowej www.gozdroj.pl

– osobiście w recepcji Uzdrowiska

– telefonicznie pod nr tel. 32 449 20 20

– e-mailowo na adres recepcja@gozdroj.pl

2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest dostępność pokoju w wybranym obiekcie. Gdy w wybranym przez kuracjusza terminie, preferowany pokój nie jest dostępny, obsługa recepcji zaproponuje inny pokój.

3. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości
300,00 zł od osoby na konto Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.

ING Bank Śląski S.A. O/Pszczyna

Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839

w ciągu 7 dni. W przeciwnym wypadku, rezerwacja zostanie anulowana.

Zadatek może zostać zwrócony, gdy kuracjusz musi zrezygnować z pobytu z powodów

zdrowotnych. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowanie Regulaminu Rezerwacji.

4. Pozostałą kwotę należy wpłacić w recepcji gotówką lub kartą.

5. Warunki rezygnacji z pobytu:

a) w przypadku rezygnacji z pobytu (z wyłączeniem powodów medycznych), zadatek zostaje zatrzymany,

b) w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, Uzdrowisko nie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty za niewykorzystaną część pobytu,

c) w przypadkach rezygnacji z pobytu z powodów losowych, kuracjusz może wnioskować pisemnie do Zarządu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój SP. z o.o.
o zwrot opłaty za niewykorzystaną część pobytu.

REGULAMIN SZPITALA REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNEGO

 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

W trosce o dobro pacjentów oraz prawidłowe funkcjonowanie Szpitala prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz do jego przestrzegania. Do zapoznania się

i przestrzegania Regulaminu zobowiązane są również osoby odwiedzające pacjentów, opiekunów prawnych/faktycznych. Regulamin jest dostępny na każdym Oddziale w formie pisemnej do wglądu jak i również na tablicy informacyjnej.

 1. POSTANOWIENIE SZCZEGÓŁOWE

§ 1

PRAWA PACJENTA

 1. Każdy pacjent korzysta z praw określonych ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Treść ustawy dostępna jest w każdym oddziale Szpitala. Wykaz podstawowych praw pacjenta udostępniony jest na tablicach ogłoszeń w Oddziałach Szpitala.

 2. Każdy pacjent ma prawo zgłaszania Kierownikowi Oddziału i Dyrektorowi uwag, wniosków i zażaleń dotyczących przebiegu leczenia i funkcjonowania Szpitala.

 3. Pacjent ma prawo do korzystania z depozytu w recepcji (centrala telefoniczna-informacja) przedmiotów wartościowych, co oznacza, że Szpital nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.

 4. Pacjent ma prawo do odwiedzin.

OBOWIĄZKI PACJENTA

 1. Pacjent ma obowiązek czynnego udziału w zabiegach rehabilitacyjnych oraz przestrzegania zaleceń dotyczących sposobu leczenia i diety. Niedopuszczalne jest zmienianie zaleconego zabiegu. Zabiegi nieodpowiednio pobrane mogą być szkodliwe dla zdrowia.

 2. Pacjent ma obowiązek zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami kultury i współżycia społecznego, szanować prawo innych pacjentów do spokojnego i niezakłóconego realizowania procesu leczenia.

 3. Pacjent ma obowiązek nieprzerwanego noszenia na ręce opaski identyfikacyjnej.

 4. Pacjent ma obowiązek przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. Zabrania się opuszczania budynku Szpitala po godzinie 22.00.

W przypadku nieobecności pacjenta i braku jakiegokolwiek zgłoszenia, powiadamiany jest lekarz dyżurny oraz Policja.

 1. Bez wiedzy i zgody lekarza pacjentowi nie wolno przyjmować innych leków, poza podawanymi w Szpitalu według wskazań lekarza.

 2. Podczas pobytu w Szpitalu pacjent nie może w tym samym czasie korzystać z świadczeń opieki medycznej w innych jednostkach posiadających podpisany kontrakt z NFZ (szpitale, poradnie).

 3. Pacjent zobowiązany jest ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów sanitarnych obowiązujących w Szpitalu oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 4. Pacjent zobowiązany jest szanować mienie Szpitala. Pacjenci, z winy których powstały uszkodzenia lub braki w przedmiotach i urządzeniach Szpitala, ponoszą za nie odpowiedzialność materialną.

 5. Pacjent, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas pobytu w Szpitalu, winien niezwłocznie ten fakt zgłosić lekarzowi, lekarzowi dyżurnemu lub pielęgniarce.

 6. W okresach obowiązywania stanów epidemii lub zagrożenia epidemicznego pacjent ma obowiązek stosowania się do zasad określonych przez upoważnione organy (Minister Zdrowia, Rada Ministrów, Inspekcja Sanitarna).

 7. Pacjent zobowiązany jest do stosowania się do prowadzonej w Szpitalu segregacji odpadów.

 8. Pacjentom zabrania się:

  • samowolnego opuszczania wyznaczonych zabiegów,

  • opuszczania terenu Szpitala,

  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

  • przebywania na terenie Szpitala w stanie po spożyciu alkoholu,

  • palenia tytoniu i papierosów elektronicznych w budynku i na terenie Szpitala,

  • wnoszenia na teren Szpitala środków odurzających, łatwopalnych,

  • używania w pokojach czajników, grzałek, kuchenek elektrycznych i innych urządzeń grzewczych,

  • zmian w istniejących instalacjach, szczególnie telewizyjnej i elektrycznej. Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej postanowień powoduje wypisanie pacjenta ze Szpitala w trybie natychmiastowym.

§ 2

 1. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. umożliwia codzienne odwiedzanie pacjentów.

 2. Odwiedziny pacjentów nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.

 3. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych, odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone lub zakazane przez Kierownika Oddziału lub Prezesa Zarządu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.

§ 3

Pacjent zgłaszający się na leczenie do Szpitala powinien:

 1. poddać się badaniu przez lekarza tego Oddziału, na który jest kierowany,

 2. posiadać następujące dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub inny dopuszczony przepisami prawa), karty informacyjne z poprzednich pobytów, aktualne wyniki badań, aktualnie przyjmowane leki i ich spis ze sposobem dawkowania.

§ 4

Pacjent powinien podpisać zgodę na leczenie szpitalne oraz każdorazowo wyrazić zgodę, lub odmówić wyrażenia zgody na zaproponowany sposób leczenia, wykonanie badań diagnostycznych i innych świadczeń medycznych – zastrzega się, że w przypadku niewyrażenia zgody na zaproponowany sposób leczenia lub badania diagnostyczne, Uzdrowisko może odmówić dalszego świadczenia usług medycznych.

§ 5

Po przyjęciu w Oddział, pacjent ustala z lekarzem prowadzącym indywidualny plan opieki, a następnie przestrzega zleconego postępowania leczniczego, diagnostycznego i rehabilitacyjnego oraz sposobu i rodzaju żywienia.

§ 6

 1. Pacjent przyjęty do Szpitala nie może opuszczać jego terenu.

 2. Wypis pacjenta z oddziału następuje:

  • po zakończeniu terminowego leczenia szpitalnego,

  • na żądanie pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela,

  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek, a nie zachodzi obawa, iż wypis może spowodować bezpośrednie zagrożenie życia bądź zdrowia.

 3. Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie powinna być poinformowana przez lekarza prowadzącego o możliwych następstwach zaprzestania leczenia. Osoba ta składa pisemne Oświadczenie o wypisaniu z oddziału szpitalnego na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta.

 4. Przy wypisie pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą rozpoznanie choroby i wyniki badań oraz zlecenia do dalszego postępowania, leczenia i trybu życia.

 5. Osoba, która nie przestrzega Regulaminu bądź narusza go w sposób rażący może zostać wypisana ze Szpitala lub mogą wobec niej być wyciągnięte inne środki dyscyplinujące.

W trosce o dobro pacjentów oraz prawidłowe funkcjonowanie Sanatorium prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz do jego przestrzegania.

Do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu zobowiązane są również osoby odwiedzające pacjentów.

Regulamin jest dostępny w każdym pawilonie sanatoryjnym w formie pisemnej do wglądu jak i również na tablicy informacyjnej oraz na stronie www.gozdroj.pl

§ 1 Informacje ogólne

 1. Pobyt w szpitalu/sanatorium uzdrowiskowym rozpoczyna się od godz. 14.00 pierwszego dnia a kończy o godz.12.00 ostatniego dnia pobytu określonego w skierowaniu. Wyżywienie w dniu przyjazdu rozpoczyna się obiadem, natomiast w dniu wyjazdu kończy się śniadaniem. Za niewykorzystane posiłki w ostatniej dobie wyjazdu, kuracjuszowi nie przysługuje suchy prowiant.

 2. Kuracjusz/pacjent przyjeżdżający do Uzdrowiska powinien posiadać ze sobą wydane przez uprawnioną instytucję imienne skierowanie wraz z obowiązującą dokumentacją lekarską, dowodem osobistym oraz zapasem leków stale przyjmowanych na cały okres pobytu. Ponadto powinien być wyposażony w strój kąpielowy, strój na gimnastykę, czepek kąpielowy, klapki oraz ręczniki.

 3. Rejestracja kuracjusza/pacjenta odbywa się w dyżurkach pielęgniarskich w pawilonach sanatoryjnych. Po załatwieniu formalności związanych z rejestracją, kuracjusz/pacjent otrzymuje przydział pokoju. Samowolna zmiana pokoju jest niedozwolona.

 4. Kuracjusz/pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz częściowej odpłatności od osób ze skierowaniem sanatoryjnym z ramach umowy z NFZ w ciągu 24 godzin od pierwszego badania kwalifikującego do odbycia leczenia w Sanatorium.

 5. Na czas nieobecności w pokoju należy zamykać okna oraz drzwi na klucz. Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty ( np. biżuteria, zegarek itp. ) oraz środki pieniężne, które nie zostały złożone do depozytu w recepcji w budynku Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego.

 6. Uzdrowisko nie prowadzi rezerwacji telefonicznej lub listownej. Miejsca przydzielane są przez pielęgniarkę dyżurną po przyjeździe do wyznaczonego obiektu. Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe, tylko w ramach dostępności w danym obiekcie.

 7. Uzdrowisko może odmówić zakwaterowania lub też wykwaterować w trakcie trwającego pobytu kuracjusza/pacjenta, którego zachowanie naruszyło wewnętrzne przepisy lub w inny sposób naruszyło reguły współżycia społecznego. W takim przypadku należność wniesiona przez Kuracjusza/pacjenta nie podlega zwrotowi. Ponadto Uzdrowisko ma prawo do opłaty rekompensacyjnej zgodnie z obowiązującym wewnętrznym zarządzeniem Prezesa Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.

§ 2 Informacje medyczne

 1. Kuracjusz/pacjent, podczas pobytu w szpitalu/sanatorium uzdrowiskowym, ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską. Gabinety pielęgniarek czynne są całą dobę.

 2. W czasie pobytu, kuracjusz/pacjent ma zapewnione badania lekarskie w ilości wynikającej z wymagań kontraktowych.


2.1. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub nagłego zachorowania, kuracjusz/pacjent niezwłocznie zawiadamia o tym dyżurującą pielęgniarkę.

 1. Kuracjusz/pacjent ma obowiązek zgłaszać się na badania i zabiegi punktualnie.

 2. Kuracjusz/pacjent, obowiązkowo przed zabiegami rehabilitacyjnymi, okazuje fizjoterapeucie kartę zabiegową, na podstawie, której zostanie wykonany zabieg. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin rozpoczęcia zabiegu, gdyż w przypadku nieusprawiedliwionego spóźnienia zabieg przepada.

 3. Bezpośrednio po zabiegach balneologicznych i fizykalnych, wskazany jest wypoczynek w wyznaczonych miejscach.

 4. Istnieje możliwość dokupienia na życzenie kuracjusza/pacjenta dodatkowych zabiegów za zgodą lekarza z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupu. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnych zabiegów odnowy biologicznej ( informacja w Recepcji Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. ).

 5. Kuracjusze powinni ściśle przestrzegać wskazań leczniczych wydanych przez lekarzy, pielęgniarki oraz fizjoterapeutów. Niedopuszczalne jest zmienianie zaleconego zabiegu. Zabiegi nieodpowiednio pobrane mogą być szkodliwe dla zdrowia. Jeżeli w uzasadnionym przypadku Kuracjusz/pacjent nie może odbyć zabiegu, powinien to zgłosić lekarzowi dyżurnemu, który zmieni termin zabiegu lub zaordynuje inny zabieg. Za nie wykorzystanie zabiegów z winy Kuracjusza oraz bez dokonanego zgłoszenia, Kuracjusz ponosi opłatę rekompensacyjną wg zarządzenia Prezesa Uzdrowiska.

 6. Lekarz prowadzący zleca kuracjuszowi/pacjentowi posiłki dietetyczne, zależne od stanu zdrowia i wskazań lekarskich.

 7. O godz. 21.00 – 22.00 przeprowadzany jest wieczorny obchód pielęgniarski/lekarski. W porze obchodów pielęgniarskich, kuracjusz/pacjent ma obowiązek przebywać

w swoim pokoju. Samowolne opuszczenie obiektu przez kuracjusza/ pacjenta po godz. 22.00 jest zabronione.

 1. Po godzinie 22.00 obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych na terenie obiektu.

 2. Kuracjuszowi/pacjentowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje 12-godzinna przepustka, którą należy zgłosić u lekarza dyżurnego, w celu przeplanowania zabiegów. Podczas przybywania na 12-godzinnej przepustce, zabrania się korzystania z innych świadczeń finansowanych przez NFZ.

 3. W przypadku przyjazdu do Uzdrowiska:

 • Wcześniej niż jest to wskazane na skierowaniu, Uzdrowisko nie gwarantuje zakwaterowania, jedynie w przypadku wolnych miejsc za odpłatnością ustaloną

wg obowiązującego cennika.

 • Później niż jest to wskazane na skierowaniu, Kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekompensacyjnej określonej zarządzeniem Prezesa Uzdrowiska, za każdy dzień spóźnienia. Wyjątek stanowią sytuacje losowe, które weryfikuje lekarz prowadzący zgodnie z zarządzeniem Prezesa Uzdrowiska.

 1. W przypadku wyjazdu z Uzdrowiska:

 • Wcześniej niż jest to wskazane na skierowaniu, Kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekompensacyjnej określonej zarządzeniem Prezesa Uzdrowiska, za każdy dzień od wyjazdu do zakończenia turnusu. Wyjątek stanowią sytuacje losowe, które weryfikuje lekarz prowadzący zgodnie z zarządzeniem Prezesa Uzdrowiska.

 • Później niż jest to wskazane na skierowaniu, Uzdrowisko nie gwarantuje zakwaterowania, jedynie w przypadku wolnych miejsc za odpłatnością ustaloną wg obowiązującego cennika.

 1. Po zakończonych zabiegach Kuracjusz jest zobowiązany do zwrotu uzupełnionej podpisami karty zabiegowej w dyżurce pielęgniarskiej pawilonu, w którym jest zakwaterowany. Karta zabiegowa jest własnością Uzdrowiska.

§ 3 Informacje administracyjno-organizacyjne

 1. W przypadku nieuzasadnionego względami zdrowotnymi lub przypadkiem losowym wyjazdu w trakcie trwania turnusu leczniczego, kuracjusz/pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty rekompensacyjnej zgodnie z aktualną Uchwałą Zarządu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.

 2. W obiektach obowiązuje cisza nocna codziennie od godz. 22:00 do 6:00. Po tym czasie samowolne opuszczenie budynku przez Kuracjusza jest zabronione. Pielęgniarka ma prawo wejść do pokoju w celu sprawdzenia stanu zdrowia Kuracjusza/pacjenta czy też jego obecności. W przypadku nieobecności Kuracjusza i braku jakiegokolwiek zgłoszenia, powiadamiany jest lekarz dyżurny oraz policja.

 3. Skargi i wnioski dotyczące opieki medycznej, warunków zakwaterowania i innych można zgłaszać w Sekretariacie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w formie pisemnej lub poczty elektronicznej lub wpisać je do księgi skarg i wniosków.

 4. Spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w Stołówce Uzdrowiska. Posiłki do pokoju podaje się wyłącznie na zlecenie lekarza prowadzącego lub dyżurnego.

 5. W czasie przebywania Kuracjusza/pacjenta w pokoju, drzwi mogą być zamknięte na klucz, ale nie wolno zostawiać go w zamku, aby nie blokować otwierania awaryjnie kluczem zapasowym ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz konieczność udzielenia pomocy lekarskiej w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

 6. Kuracjusz/pacjent może korzystać na własną odpowiedzialność, po konsultacji z lekarzem, z wycieczek organizowanych przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. po zapoznaniu się z ogólnymi warunkami uczestnictwa.

 7. Za niewykorzystane dni w ramach skierowań sanatoryjnych, w przypadku nieuzasadnionego wyjazdu, kuracjuszowi/pacjentowi nie przysługuje zwrot opłaty wniesionej

w dniu przyjazdu.

 1. Kuracjusz/pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia elementów wyposażenia Uzdrowiska powstałe w trakcie pobytu z jego winy lub osób go odwiedzających. Opłaty za uszkodzenia elementów wyposażenia Uzdrowiska, zgubienie kluczy lub inne zniszczenia na terenie Uzdrowiska są regulowane zarządzeniem Prezesa. Zabrania się wynoszenia przez Kuracjuszy z jadalni sztućców, nakryć stołowych i wyposażenia.

 2. W obiektach Uzdrowiska, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, uprawiania gier hazardowych, przebywania zwierząt oraz palenia papierosów. W przypadku podejrzenia spożycia alkoholu przez pacjenta, osoby upoważnione: pielęgniarka lub lekarz dyżurny, wykona badanie na zawartość

alkoholu w wydychanym powietrzu lub wezwie policję. W przypadku podejrzenia stanu po spożyciu oraz pod wpływem środków odurzających pielęgniarka lub lekarz dyżurny ma prawo wezwać policję.

9.1 W przypadku potwierdzenia stanu nietrzeźwości lub stanu pod wpływem środków odurzających pacjent będzie dyscyplinarnie wymeldowany z Uzdrowiska,

z pełnymi konsekwencjami finansowymi według obowiązującej Uchwały Zarządu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. o.o.

 1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać urządzeń zasilanych energią elektryczną, poza sprzętem będącym na wyposażeniu pokoju.

10.1 Zasada nie dotyczy ładowarek, laptopów, konsol.

 1. W przypadku niestosowania się do zapisów regulaminu w zakresie przeciwpożarowym, a skutkującym bezzasadnym przyjazdem straży pożarnej Kuracjusz/pacjent będzie obciążony kosztami takiej akcji.

 2. W przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić personel obiektu i skierować się do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

 3. Kuracjusz/pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych

w obiektach, powstałe umyślnie i nieumyślnie z Jego winy lub z winy odwiedzających w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem Spółki lub na podstawie wyceny sporządzonej przez upoważnionego pracownika Spółki.

 1. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Kuracjusza mogą na jego prośbę zostać odesłane na adres wskazany przez Kuracjusza i na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Uzdrowisko przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie tego czasu zostaną usunięte.

 2. Kuracjusze są zobowiązani do przestrzegania czystości i ustalonego porządku na terenie Uzdrowiska. Korzystanie z wody, światła i innych urządzeń powinno odbywać się w miarę istotnej potrzeby.

 3. Dopuszcza się realizację prac remontowych bez wyłączenia obiektów z bieżącego funkcjonowania.

 4. Kuracjusze/pacjenci zobowiązani są do zapoznania się z treścią tablic ogłoszeniowych w pawilonie zakwaterowania, w miejscach pobierania świadczeń i na stołówce.

 5. Kuracjusz/Pacjent po przyjeździe zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz dodatkowymi informacjami dotyczącymi jego pobytu.

REGULAMIN ODNOWY BIOLOGICZNEJ

 1. Strefa odnowy biologicznej jest integralną częścią Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.

 2. Odnowa biologiczna jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach 16:30 – 22:00,

w niedzielę 12:00-22:00. Godziny otwarcia w dni świąteczna są ustalane na bieżąco

i podawane do wiadomości minimum 5 dni przed dniem świątecznym.

 1. Warunkiem korzystania z usług odnowy biologicznej jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 2. Usługi odnowy biologicznej odbywają się w pawilonie pierwszym Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska.

 3. Za korzystanie z usług odnowy biologicznej pobierane są opłaty zgodnie

z obowiązującym cennikiem.

 1. Wykupienie wejścia na odnowę biologiczną jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia

o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Klient korzysta z usług odnowy biologicznej na własną odpowiedzialność.

 1. Klient wchodząc na odnowę biologiczną otrzymuje zegarek na podstawie którego rozliczony zostanie czas pobytu. Zegarek należy zwrócić pracownikowi Odnowy przed jej opuszczeniem.

 2. W przypadku zniszczenia zegarka pobrana zostanie opłata 20 zł

 3. W strefie Odnowy biologicznej obowiązuję obuwie zamienne.

 4. Przed skorzystaniem z basenów oraz kąpieli należy wziąć prysznic.

 5. Na zabiegi wykonywane przez fizjoterapeutę oraz saunę IR należy dokonać zapisu

u pracowników Odnowy osobiście lub pod numerem 32449 2021.

 1. Klienci zobowiązani są do punktualnego zgłaszania się na zabieg. Spóźnienie wiąże się

z utratą wykupionego zabiegu w danym dniu.

 1. Pracownicy odnowy biologicznej mają prawo przerwać wykonywanie zabiegu/ wyprosić

z odnowy jeśli zachowanie klienta będzie niestosowne. W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg/ wejście.

 1. Osoby nieuprawnione do korzystania z usług odnowy biologicznej nie mogą przebywać w strefie odnowy biologicznej, z wyjątkiem opiekunów dzieci, osób z niepełnosprawnościami oraz osób korzystających z zabiegów, ale ze względu na stan zdrowia wymagających opieki.

 2. Osobom przebywającym w strefie odnowy biologicznej zabrania się
  – wnoszenia i spożywania posiłków
  – wnoszenia i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających
  – palenia tytoniu
  – wprowadzania psów lub innych zwierząt.

 3. Osoby niszczące wyposażenie odnowy biologicznej ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.

 4. Pracownicy odnowy biologicznej mają nadzór przestrzeganiem regulaminu.

 5. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonanych usług należy zgłaszać natychmiast po skończonym zabiegu.

 6. Przedmioty wartościowe należy pozostawić w zamykanej szafce.
  Za rzeczy pozostawione w strefie odnowy biologicznej Uzdrowisko nie odpowiada.

 7. Rzeczy znalezione w strefie odnowy biologicznej należy przekazać personelowi.

 8. W obliczu zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie zawiadomić pracownika odnowy biologicznej lub innego pracownika oraz powiadomić odpowiednie służby.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Prezes Zarządu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.

 10. Wszelkie skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio pracownikom odnowy lub

w sekretariacie Uzdrowiska od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30.

REGULAMIN SAUN

 1. Sauna parowa i sucha są integralną częścią Odnowy Biologicznej i obowiązują w nich przepisy Regulaminu Odnowy Biologicznej oraz niniejszego Regulaminu.

 2. Sauny czynne są w godzinach otwarcia Odnowy Biologicznej.

 3. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają, że mogą być w ciąży, przed wizytą w saunie powinny skontaktować się ze swoim lekarzem. W pierwszych miesiącach ciąży wysoka temperatura może powodować groźne uszkodzenia płodu.

5. Z sauny nie mogą korzystać osoby:

 • chore na serce,

 • z nadciśnieniem, po udarach,

 • z chorobami naczyń krwionośnych,

 • ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,

 • z gorączką,

 • chore na tarczycę,

 • w ciąży,

 • chore na padaczkę (epilepsję),

6. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, a osoby niepełnoletnie tylko z opiekunem.

7. Do sauny najlepiej chodzić ok.2 godz. po posiłku. Nie wchodzić do sauny

w stresie i zmęczonym–zbytnie obciążenie serca. Pobyt w saunie ma właściwości

oczyszczające ciało z toksyn, poprawiające krążenie i wyrabiające odporność na choroby.

8. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się one przyczyną poparzenia ciała.

9. Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego ciała.

10. Po wejściu do sauny, usiądź lub połóż się na ręczniku.

11. Nie wolno korzystać z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

12. Na terenie sauny zabrania się:

 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu,

 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektryczno-grzewczych,

 • wnoszenia alkoholu,

 • palenia tytoniu, palenia e-papierosów i używania innych środków odurzających,

 • wnoszenia jedzenia,

 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia,

 • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

 • robienia zdjęć.

13. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało.

14. Po schłodzeniu należy odpocząć i uzupełnić poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.

15. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

16. W czasie i po pobycie w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.

17. W pomieszczeniu wypoczynku po saunie zabrania się przebywania nago .

18. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję zabiegu w saunie, należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Obiektu.

KORZYSTANIE Z SAUNY PAROWEJ

 1. Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5 – 15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2 x 15 min lub 3 x 10 min.

 2. Do korzystania z sauny należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki, mydło oraz dwa ręczniki; jeden służy do wycierania się drugi jako podkładka na ławę.

 3. Sauna parowa (tzw. łaźnia rzymska) to sauna o wilgotności dochodzącej do 100% lecz niższej temperaturze: 40-50°C.

 4. W czasie przebywania w saunie parowej nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.

 5. Przed wejściem do kabiny parowej należy się zapoznać z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z usługi kąpieli w saunie parowej.

 6. W kabinie sauny parowej może przebywać jednocześnie 15 osób.

 7. W kabinie sauny zaleca się używanie ręcznika. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią ławy

.

KORZYSTANIE Z SAUNY SUCHEJ

 1. W kabinie sauny zaleca się używanie ręcznika. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.

 2. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 8 osób.

 3. Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut : 8–12 minut przebywania w gorącym pomieszczeniu,

a następnie 8–12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą ( w cyklu drugim i trzecim przebywanie

w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut ).

 1. W czasie przebywania w saunie suchej nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2–3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

 2. Po saunie należy wypocząć około 20–30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5–1 l ) wód mineralnych lub soków.

PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z SAUNY PAROWEJ I SUCHEJ

 • reumatoidalne: w ostrym stanie reumatycznym,

 • pulmonologiczne: infekcje: przeziębienie, gruźlica, ostry stan astmatyczny,

 • kardiologia: niewydolność serca, krążenia i wieńcowa ze stenokardią spoczynkową, i inne choroby serca (najlepiej korzystać po konsultacji z lekarzem)

 • inne: ostre stany zapalne, wrzody, guzy, ogniska zakażenia (np. przy bólu zęba), choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm i inne (wskazana jest konsultacja z lekarzem)

.

UWAGA: W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS POBYTU

W SAUNIE LUB WĄTPLIWOŚCI ZDROWOTNYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

§ 1 Definicje

1. Kupujący/Użytkownik/Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi “Moje konto”(Użytkownik).

2. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej http://www.sklep.gozdroj.pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.

3.Dane kontaktowe oznaczają:

a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
b) w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
4.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep.gozdroj.pl
5.
Sklep– sklep internetowy Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

6.Towar– produkty prezentowane w Sklepie.

7.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające

w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.gozdroj.pl pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2. Treść regulaminu nie może być zmieniania i modyfikowana przez Klientów.

3. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Oferta przedstawiona na stronach Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach Sklepu, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Towar dostępny w e-Sklepie jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

Rejestracja w Sklepie

1. Klient może dokonać rejestracji w e-Sklepie, ale nie jest to konieczne do składania Zamówień.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie poprawnych danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

Składanie zamówień

1. Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.

2. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.sklep.gozdroj.pl

3. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.

4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

5. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Kupującego, niezwłocznie nadaje zamówieniu charakter wiążący dla Kupującego (co oznacza, iż poprzez przyjęcie zamówienia Sklep zawiera z Kupującym umowę o treści wynikającej z zamówienia). Zamówienie przestaje wiązać, jeżeli Sprzedający oświadczy, że nie przyjmuje zamówienia lub je odrzuca.

6. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy.

7. Sprzedający może odmówić zawarcia umowy sprzedaży na odległość w szczególności,
gdy podane przez Kupującego dane kontaktowe są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.


8. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez dodanie ich do Koszyka 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów.

9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 7 dni roboczych od chwili realizacji zamówienia.

Koszty dostaw

Paczkomat Inpost

 1. 13,07 zł Gabaryt A (maks.: 8x38x64) (15,33 zł za pobraniem)

 2. 13,82 zł Gabaryt B (maks.: 19x38x64) (16,08 zł za pobraniem)

 3. 16,06 zł Gabaryt C (maks.: 41x38x64) (18,32 zł za pobraniem)

Kurier Inpost

 1. 14,18 zł do 5 kg (16,45 zł za pobraniem)

 2. 15,16 zł od 6 do 10 kg (17,44 zł za pobraniem)

 3. 17,12 zł od 11 do 15 kg (19,39 zł za pobraniem)

 4. 18,93 zł od 15 do 20 kg (21,20 zł za pobraniem)

 5. 19,66 zł od 21 do 25 kg (21,93 zł za pobraniem)

 6. 20,40 zł od 26 do 30 kg ( (22,67 zł za pobraniem)

Kurier DHL Standard:

 1. 18,52 zł do 10 kg (21,02 zł za pobraniem)

 2. 20,39 zł 11- 20 kg (21,82 zł za pobraniem)

 3. 21,86 zł 21-31,5 kg (24,36 zł za pobraniem)

Sposoby płatności
Płatności za zamówione rzeczy mogą być realizowane przez Państwa w następujący sposób:

Przed wysłaniem rzeczy:
– przelewem na rachunek bankowy Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.:
14 1050 1315 1000 0001 0136 6839 ,
– e-przelewem,
– kartą płatniczą;
W momencie odbioru rzeczy:
– gotówką w przypadku osobistego odbioru rzeczy w punkcie odbioru wskazanym przez Sklep;
– gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy rzeczy za pośrednictwem przewoźnika.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-387, przy ul. Arkońskiej 11.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
sp. z o.o., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój , nr tel. 32 449 21 08, email: sklep@gozdroj.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwraca wszystkie otrzymane od Państwa płatności,

w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

2. Jeżeli zwracany przez Kupującego towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności na rzecz Kupującego obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru.

3. Zwrot płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte

w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Zwrot rzeczy należy przesłać na adres: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o., ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. z siedziba w Goczałkowicach-Zdroju 43-230 ul. Uzdrowiskowa 54, telefon : 32 449 2101

 2. Kontakt z osobą dbającą o ochronę powierzonych przez Panią/Pana danych osobowych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@gozdroj.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. realizacji zamówień tzn. wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacji (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b) RODO)

  2. dochodzenie zaległych płatności (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. b) RODO)

  3. realizacja obowiązków związanych z wystawianiem i przechowywaniem faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c) RODO)

  4. jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO)

  5. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  6. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A

 • Twisto Polska sp. z o.o.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Warunki techniczne

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny,

z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript.

2. W witrynie Sklepu wykorzystuje się pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:

a) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

b) dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających
z serwisu,

c) tworzenie statystyk oglądalności poszczególnych podstron Sklepu z wykorzystaniem usługodawców zewnętrznych.

d) personalizacji przekazów marketingowych,

e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

Zobowiązania Klienta
1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

c) korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

e) korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w tym niedostarczania
i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

f) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla klienta,

g) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności)
i wszelkich przysługujących im praw,

h) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.

2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://www.sklep.gozdroj.pl.

3. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.